Algemene verkoop-, levering-, en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden” van Interart BV interieurbouw, meubelkunst en standbouw, gevestigd en kantoorhoudend aan de Ambachtsstraat 2a 2671CN te Naaldwijk. 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Interart BV, gevestigd te Naaldwijk, hierna te noemen Interart BV. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden Interart BV. Bijzondere van de voorwaarden van Interart BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd

 

Artikel 2 Aangenomen werk

2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

2.3 Tenzij anders is overeengekomen is Interart BV gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Mondelinge aanbiedingen door Interart BV of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd

 

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Interart BV binden de laatste niet, voor zover ze door Interart BV niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Overeenkomst

5.1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt bindend voor Interart BV door zijn schriftelijke bevestiging

5.2 Elke met Interart BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Interart BV van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever overtuigd is, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Interart BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt. 

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleuren e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Interart BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Interart BV niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

6.1 Interart BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 

6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Interart BV onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 

6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Interart BV aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Op alle door Interart BV verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt Interart BV zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interart BV.

7.2 De in het eerste lid bedoelde onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Interart BV en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van Interart BV om aanspraak te maken op de volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8 Verplichtingen van Interart BV

8.1 Interart BV is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren

8.2 Interart BV aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend

 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever

9.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Interart BV tijdig kan beschikken over:

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, enz.) zonodig in overleg met Interart BV
 2. Over het terrein c.q. de ruimte waar het moet worden uitgevoerd
 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen
 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie
 5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren, enzovoort.
  • De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
  • Indien de opdrachtgever de levering van de bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zichzelf heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor de tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
  • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Interart BV voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht

 

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Interart BV om de opdracht door een door hem te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip uit te laten voeren

 

Artikel 11 Prijzen

11.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen

11.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend

11.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5 % bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht een algehele verrekening te verlangen

 

Artikel 12 Materialen

12.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

12.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit het werk worden genomen.

 

Artikel 13 Meer en minderwerk

13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partij schriftelijk is overeengekomen.

13.2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

13.3 Door Interart BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht

13.4 De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 14 Annuleren

14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Interart BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Interart BV gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Interart BV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 50 % van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Interart BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 

14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Interart BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

14.3 Het al of niet verlenen van subsidie financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Interart BV schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 Opleveringstermijnen

15.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Interart BV schriftelijk in gebreke te stellen. 

15.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Interart BV geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen. 

 

Artikel 16 Oplevering

16.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip dat Interart BV dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft meegedeeld.

16.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Interart BV niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd. 

 

Artikel 17 Reclame en garantie

17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Interart BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

17.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na oplevering Interart BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 

17.3 Interart BV dient in staat gesteld te worden ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming dient een schriftelijke verklaring op te worden gesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17.4 Indien de reclame naar het oordeel van Interart BV juist is, zal Interart BV zorgen dragen de opgetreden gebreken worden verholpen, hetzij een redelijke schadevergoeding betalen ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

17.5 Interart BV verleent op door haar geleverde goederen en ter zake van de door haar verrichte prestatie aan opdrachtgever garantie voor zover het betreft gebreken welke bij normaal gebruik en gebruik overeenkomstig de bestemming aan de dag treden. 

17.6 Indien door de fabrikant van bepaalde geleverde elementen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Interart BV, zal deze garantie ook gelden voor de opdrachtgever. Indien de leverancier van de geleverde goederen beslist dat de reclamaties terecht zijn, zal worden gehandeld conform de eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie of zal Interart BV zelf het gebrek herstellen. Opdrachtgever dient hiertoe gelegenheid te geven, bij gebreke waarvan elke garantie vervalt.

17.7 Aanspraken op garantie worden nimmer verleend als:

 1. indien aan het uitgevoerde werk en / of de leverantie ander en / of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was.
 2. indien zonder schriftelijke toestemming van Interart BV door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht
 3. indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze wordt gebruikt en onderhouden d) indien de ondervloeren niet goed of niet blijvend droog zijn
 4. e) indien de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Interart BV ( zowel financieel als anderszins) heeft voldaan f) indien sprake is van normale slijtage

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Interart BV is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
 2. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van geleverde zaken
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf en dergelijke
 5. Enige andere van buiten afkomende oorzaak
 • Interart BV is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Interart BV of van hen, die door Interart BV te werk zijn gesteld op de aan Interart BV opgedragen werk(en). 
 • Interart BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
 • Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Interart BV.

 

Artikel 19 Overmacht 

19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de opdrachtgever, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Interart BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Interart BV, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van de overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Interart BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Interart BV overmacht op, die Interart BV ontheft van zijn verplichting tot uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genaamd kan doen gelden.

19.2 Interart BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 

 

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20.1 Zolang Interart BV geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Interart BV.

20.2 Interart BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 

20.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkocht en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

21.1 Indien de opdrachtopgever op enige wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Interart BV ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Interart BV eveneens, indien de opdrachtgever is staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Interart BV op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.   

 

Artikel 22 Betaling

22.1 Bij het geven van de opdracht dient de opdrachtgever een aanbetaling van 30 % te doen, zodat de benodigde materialen aangeschaft kunnen worden

22.2 Tijdens voltooiing van de opdracht volgt een 2e termijn van 60 %

22.3 Na voltooiing van de opdracht, dient de opdrachtgever de resterende 10 % te betalen aan Interart BV 

22.4 Betalingen, ook die in termijnen, dienen terstond te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 22.5 Interart BV is gerechtigd indien de betaling van de het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22.6 Interart BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 

22.7 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,-. Tevens worden buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Interart BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 23 Geschillen

23.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Interart BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

 

Naaldwijk, 15-11-2011, herzien januari 2019

­